Algemene voorwaarden

1.Algemeen

1.1 Hockey Toppers verzorgt een pakket van trainingen voor jeugdspelers en speelsters vanaf 8 jaar op alle niveaus.

1.2 Een training bestaat uit 60 minuten hockeyen/hockeygerichte activiteiten onder leiding van gediplomeerde trainers en/of ervaren trainers in opleiding, een pakket trainingen omvat 6 trainingen.

2. Aanmelding en inschrijving

2.1 Aanmelding voor pakket van trainingen gebeurt via de website www.hockeytoppers.eu door het digitale inschrijfformulier in te vullen.

2.2 Een aanmelding voor een training wordt alleen in behandeling genomen indien en zodra Hockey Toppers het volledig ingevulde digitale inschrijfformulier heeft ontvangen.

2.3 Aanmeldingen voor deelname worden geregistreerd op volgorde van ontvangst.

2.4 Voor aanvang van de cursus ontvangt de deelnemer een digitale bevestiging als bewijs van aanmelding. 

2.5 De speler wordt pas definitief geplaatst als aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.

2.6 Bij een naar het oordeel van Hockey Toppers te gering aantal inschrijvingen voor een cursus, wordt de cursus geannuleerd. Van de annulering krijgt de speler uiterlijk 24 uur voor aanvang van de cursus een bevestiging.

3. Betaling

3.1 Het geld voor het pakket trainingen dient een week voor aanvang van de cursus in het bezit te zijn van Hockey Toppers.

3.2 Betalingen in termijnen is niet mogelijk.

3.3 Mocht er niet aan de betalingsverplichtingen worden voldaan, dan zal er een factuur worden verzonden voor het verschuldigde cursusgeld en 7 euro administratiekosten.

4. Verhindering, afgelasting en annulering

4.1 Bij verhindering van de speler om een training bij te wonen, vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.

4.2 Hockey Toppers behoudt zich het recht voor trainingen af te gelasten. Bij afgelasting van een training wordt naar een inhaalmoment gezocht.

4.3 Bij annulering van de cursus door de speler geldt het volgende;

*Bij annulering voor de cursus wordt €25 aan administratiekosten in rekening gebracht.

*Bij annulering tijdens de duur van de cursus blijft het volledige cursusgeld verschuldigd.

4.4 Bij annulering van de cursus door Hockey Toppers geldt het navolgende;

Bij een annulering van de training krijgt de speler 24 uur voor aanvang van de cursus een bevestiging. De training wordt dan op een ander tijdstip ingehaald. Mocht een speler op dat tijdstip niet aanwezig kunnen zijn, dan kan gebruik gemaakt worden van een gedeeltelijke restitutie. 

5. Lesmateriaal

5.1 Alle deelnemers aan de trainingen moeten verplicht hockeykleding en schoeisel dragen, een bitje dragen en scheenbeschermers.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Hockey Toppers is niet aansprakelijk voor schade (direct dan wel indirect) veroorzaakt door en/of verbandhoudend met deelname aan de cursus, het handelen of nalaten van haar werknemers en /of andere personen die door of vanwege Hockey Toppers te werk zijn gesteld of van wiens diensten door Hockey Toppers gebruik is gemaakt, tenzij aan Hockey Toppers opzet of grove schuld kan worden verweten.

6.2 Hockey Toppers maakt gebruik van de faciliteiten van verschillende verenigingen. De speler dient zich correct te gedragen –zowel binnen het veld als in de kleedkamer. Indien de speler zich niet correct gedraagt, kan de speler worden geschorst of worden verwijderd van de training. Bij schade aan materiaal of eigendommen van de club wordt deze verhaald op desbetreffende speler.

6.3 Hockey Toppers is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.

6.4 Hockey Toppers is niet aansprakelijk voor blessures van de speler opgelopen bij de trainingen of extra activiteiten evenals reeds aanwezige blessures en/of reeds aanwezige fysieke klachten.

7. Foto's

7.1 Hockey Toppers houdt zich het recht voor om foto's, genomen tijdens onze activiteiten, te gebruiken voor promotiedoeleinden en onze website.

8. E-mail

8.1 Hockey Toppers houdt zich het recht voor om alle deelnemers aan onze de activiteiten via nieuwsbrieven en ander digitaal materiaal op de hoogte te houden van activiteiten en acties.